Samvær

Få en gratis og uforpligtende snak

Samværsaftaler omkring barn/børn

Vore advokater kan ofte hjælpe dig, hvis du har problemer med at få samvær med dit barn

Familieret

Aftale om samvær med barn/børn

Aftaler vedrørende samvær

Når I er nået til enighed om, hvor barnet skal have bopæl, og om I fortsat ønsker, at der skal være fælles forældremyndighed, kan I fastsætte samværet for den forældre, som barnet ikke har bopæl hos.

I har mulighed for selv at aftale samværet, alt efter hvad der passer jeres hverdag bedst. En 7/7-ordning er ikke altid den bedste løsning for hverken barnet eller forældrene.

Hvis I ikke kan blive enige, kan I hente hjælp hos Familieretshuset. I første omgang vil I i de fleste tilfælde blive indkaldt til et møde, hvor en mægler vil hjælpe jer med at nå til enighed. Lykkedes dette ikke, kan Familieretshuset træffe afgørelse vedrørende samværet, eller sende sagen videre til familieretten.

I nogle tilfælde har Familieretshuset ikke mulighed for at behandle jeres sag, idet Familieretshuset kun kan behandle sagen, hvis der er opstået væsentlige ændringer i barnets eller jeres forhold, eller hvis de vurderer, at en ændring vil være til barnets bedste. Familieretshuset kan dog træffe afgørelse i sager omkring samvær, hvis det vurderes af ændringen ikke er indgribende for barnet.
Det er Familieretshuset, der bestemmer, hvad der er indgribende, og hvad der ikke er indgribende. Vurderes det at ændringen er indgribende, vil samværsafgørelsen skulle træffes af Familieretten.

Familieretshuset vil kunne træffe en midlertidig afgørelse under sagen. Dette kunne være relevant, hvis to forældre er gået fra hinanden og er blevet enige om bopæl, men ikke om samvær. I disse sager vil man kunne anmode om en midlertidig afgørelse, mens sagen behandles. Der vil også kunne anmodes om en afgørelse om kontaktbevarende samvær. En sådan afgørelse skal Familieretshuset træffe ret hurtigt, så kontakten mellem barnet og samværsforælderen opretholdes indtil den endelige afgørelse træffes.

Kan man nægte samvær?

Når sagen behandles i Familieretshuset eller familieretten, kan de i særlige tilfælde nægte eller ophæve retten til samvær.

Samvær kan afslås eller ophæves hvis:

  • forælderen og barnet ikke har haft kontakt i lang tid, eller i øvrigt ikke har nogen relation,
  • hvis samværsforælderens hjem er ustabilt,
  • hvis samværsforælderen chikanerer bopælsforælderen vedrørende samværet,
  • hvis samværsforælderen har været voldelig mod bopælsforælderen eller barnet, eller
  • hvis barnet ikke ønsker samværet.

Da det er det klare udgangspunkt, at barnet har ret til at se begge sine forældre, vil man kun nægte at fastsætte samvær i meget sjældne tilfælde.

Højesteret har fastslået, at børn som udgangspunkt har ret til at kunne spejle sig selv i begge forældre uanset kontaktniveauet til samværsforælderen. Højesteret styrkede ved domsafsigelsen barnets ret til 2 forældre.

Hvis du er blevet nægtet samvær med dit barn, kan du trygt kontakte en af vores advokater. Vi er klar til at repræsentere dig.

Misligholdelse af samværsaftale

Hvis bopælsforælderen nægter at udlevere barnet til det aftalte samvær, har bopælsforælderen misligholdt samværsaftalen. Du kan i sådanne tilfælde få hjælp ved familieretten, og dette kan du uanset om du har dom på samværet, eller om samværet er blevet fastsat efter indbyrdes aftale. 

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du skal kunne gøre krav på samværet ved familieretten, er det vigtigt, at der i samværsaftalen står, at aftalen kan ”tjene som grundlag for fuldbyrdelse”. 

Hvis det aftalte samvær ikke har fundet sted, kan Familieretshuset eller familieretten fastsætte erstatningssamvær for forælderen. 

Har dit barns mor eller far misligholdt jeres samværsaftale, er det vigtigt, at du reagerer med det samme og selv overholder samværsaftalen. Misligholdelse af samværsaftaler eller samværschikane, kan nemlig få stor indflydelse på rettes afgørelse, når de skal træffe beslutning vedrørende bopæl og forældremyndighed, idet retten lægger stor vægt på, at du som forælder kan samarbejde med den anden part, da de ønsker at træffe en afgørelse ud fra, hvad der er i barnets interesse. 

Hvis du er blevet nægtet samvær, kan du trygt kontakte os