Bodeling ifm. separation og skilsmisse

Få en gratis og uforpligtende snak

Husk dine rettigheder i forbindelse med bodeling

Vore familieadvokater har såvel erfaring som den fornødne indsigt til at kunne hjælpe dig i forbindelse med skilsmisse og bodeling

Familieret

Separation, skilsmisse
og bodeling

Ægteskab og bodeling:

Når I bliver gift, råder I fortsat over jeres egne aktiver, og I hæfter fortsat for jeres egen gæld. Værdien af både jeres aktiver og passiver skal som udgangspunkt indgå i fællesformuen, medmindre andet er aftalt. Inden jeres fællesbo kan deles, skal I enten separeres eller skilles.

Betingelserne og fremgangsmåden for separation og skilsmisse gennemgår vi nedenfor.

Separation:

Man har som ægtefælle altid krav på at blive separeret. Dette betyder, at du altid har mulighed for at blive separeret fra din ægtefælle. Dette gælder også hvis den anden ægtefælle ikke ønsker at blive skilt, eller hvis I ikke kan blive enige om skilsmissevilkårene. Hvis dette er tilfældet, skal I være separeret i mindst 6 måneder, før I kan anmode om skilsmisse. 

Betingelser for skilsmisse:

For at blive skilt er der 2 vilkår, som I skal blive enige om:

  • I skal nå til enighed om, hvem der skal overtage jeres lejebolig, og
  • Om der skal betales ægtefællebidrag eller ej.

Hvis I kan blive enige om disse to punkter, kan Familieretshuset udstede separations- eller skilsmissebevilling.

Hvis I ikke kan nå til enighed, træffer Familieretshuset afgørelse i sagen.

Straks skilsmisse (Direkte skilsmisse)

Før i tiden havde man en obligatorisk betænkningstid på 6 måneder, før man kunne blive skilt. Man var derfor tvunget til at være separeret i 6 måneder, selvom man var enige om skilsmissen. 

Denne betænkningsperiode er nu afskaffet, og man kan nu blive skilt straks, hvis man er enige om de 2 ovenstående skilsmissevilkår. 

Derudover kan man blive skilt uden forudgående separation, hvis der foreligger bare én af følgende skilsmissegrunde: 

  1. Utroskab
  2. 2 års afbrudt samliv pga. uoverensstemmelser
  3. Vold mod enten sig selv eller barn
  4. Bigami
  5. Bortførsel af barn  

Hvis I ikke kan blive enige vedrørende betingelserne for skilsmisse, eller hvis der ikke foreligger en eller flere af ovenstående skilsmissegrunde, skal I stadigvæk først separeres, før I kan søge om skilsmisse. 

Retsvirkning af separation eller skilsmisse:

Når I bliver separeret eller skilt, ophører arveretten mellem jer som ægtefæller. Det er den dag, hvor den ene eller begge af jer ansøger om separation eller skilsmisse, som bliver brugt som skæringsdag/ophørsdag for bodelingen. Forsørgelsespligten mellem jer ophører også.

Hvis I genoptager samlivet efter separation, bortfalder separationen. Dette medfører, at hvis I har oprettet ægtepagt eller testamente, er disse fortsat gældende, endvidere genoptages forsørgelsespligten og arveretten. 

Hvis I derimod genoptager samlivet efter en skilsmisse, skal i gifte jer igen for få genoptaget de samme rettigheder.

Bodelingen:

Udgangspunktet for ægtefæller, som ikke har oprettet en ægtepagt, er det der hedder formuedeling/formuefællesskab. Dette betyder, at værdien af alle de aktiver, som hver ægtefælle råder over (fratrukket gæld), skal deles lige ved en bodeling. 

Hvis gælden overstiger ejendelenes/aktivernes værdi, skal bodelen ikke indgå i formuedelingen, da ægtefæller som udgangspunkt hæfter for deres egen gæld. 

Til illustration kan vi sætte følgende scenarier op:

Scenarie 1:

Mandens formue

Hustruens formue

Aktiver

+300.000,00

+800.000,00

Passiver (gæld)

-350.000,00

-200.000,00

Nettobodel

-50.000,00

+600.000,00

Manden har i dette eksempel en negativ bodel, hvilket betyder, at hans andel (gælden) ikke skal indgå i bodelingen. Hustruen har til gengæld en bodel på kr. 600.000,00.

Da de ikke har oprettet en ægtepagt kan manden (og hans kreditorer) gøre krav på halvdelen af hustruens bodel, hvorfor hun skal aflevere kr. 300.000,00 til manden.

Scenarie 2:

Mandens formue

Hustruens formue

Aktiver

+1.000.000,00

+800.000,00

Passiver (gæld)

-100.000,00

-200.000,00

Nettobodele

+900.000,00

+600.000,00

I dette eksempel har manden en positiv bodel, hvilket betyder, at hans bodel nu skal indgå i formuedelingen. Summen af mandens og hustruens nettobodele skal lægges sammen og fordeles lige mellem parterne. Regnestykket kan sættes op således:

900.000,00+600.000,00 = 1.500.000,00

1.500.000,00/2 = 750.000,00

Da begge parter skal have kr. 750.000,00 hver ved bodelingen, skal manden ”aflevere” kr. 150.000,00 til hustruen.

Bodelinger kan være uoverskuelige lige meget hvilken formueordning, I har aftalt i jeres ægteskab. Det er derfor vigtigt at have en repræsentant på din side, som har overblik over hvilke aktiver og passiver i har i jeres fællesbo.

Boopgørelse/Bodelingsoverenskomst

Der skal som regel udarbejdes både en boopgørelse og en bodelingsoverenskomst. Boopgørelsen er en oplistning af parternes aktiver og passiver, mens bodelingsoverenskomsten beskriver hvorledes parterne fordeler aktiver og passiver mellem sig.
Ofte kræver banker, at der udarbejdes en decideret boopgørelse eller bodelingsoverenskomst før de vil se på gældsovertagelse af tidligere fælles ejendom.

Du har mulighed for kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale med en af vores advokater, så kan vi hjælpe dig med at danne et overblik over din sag.

Misbrugs- og reguleringskrav:

Hvis din ægtefælle ved uforsvarlig adfærd har formindsket jeres fællesbo, kan du have krav på det, der hedder et misbrugskrav. Dette kunne eksempelvis være i tilfælde af, at din ægtefælle har givet dyre gaver til en ven eller veninde. Hvis en sådan reducering af delingsformuen har fundet sted, har du krav på at blive stillet, som om misbruget ikke havde fundet sted. 

Du kan endvidere gøre et reguleringskrav gældende i de tilfælde, hvor din ægtefælle har foretaget overførsler fra jeres fællesbo til ægtefællens særeje. Dette vil sige, at hvis din ægtefælle har brugt fælles midler til at betale af på huset eller bilen, som tilhører ham/hende som særeje, så kan du kræve dette tilbagebetalt. 

Der kan også rejses et reguleringskrav i de tilfælde, hvor du har overført midler fra dit særeje til delingsformuen. 

Hvis du har opdaget, at din ægtefælle har foretaget større overførsler inden skilsmissen, giver det god mening at få hjælp af en advokat.

Hvad indgår i bodelingen?:

Alt hvad der indgår i formuefælleskabet vil som udgangspunkt indgå i bodelingen. Enkelte rettigheder kan dog udtages forlods, f.eks. personskadeerstatningssummer, rimelige pensionsordninger og bestemte personlige ejendele.

Vær opmærksom på, at gave og arv kan gøres til særeje af tredjemand (f.eks. fra forældre), således dette beløb ikke skal ikke indgå i bodelingen.

Skilsmisseskøde:

Hvis I alene ønsker at overdrage en halvpart af jeres fælles ejendom, kan I nøjes med at få udarbejdet en overdragelseserklæring. Dette kaldes i praksis et skilsmisseskøde.

Kontakt os for gerne for udarbejdelse af skilsmisseskøde.