Forældremyndighed

Få en gratis og uforpligtende snak

Dine rettigheder i forbindelse med forældremyndighed

Vore familieadvokater har erfaring og den fornødne indsigt til at kunne hjælpe dig i sager om forældremyndighed

Familieret

Love og regler omkring forældremyndighed

Hvad indebærer forældremyndigheden?

Lovens klare udgangspunkt er, at begge forældre har del i forældremyndigheden. Dette indebærer, at du/I har ansvaret for at drage omsorg for barnet, og at du/I skal træffe beslutninger vedrørende barnets personlige forhold som eksempelvis skole, religion, opdragelse o.lign.

På trods af at lovens udgangspunkt er, at der er fælles forældremyndighed, kan forældremyndigheden blive tillagt den ene forældre i følgende tilfælde:

  • Hvis I som forældre indbyrdes har aftalt, at forældremyndigheden kun skal tillægges den ene forældre,
  • hvis i har indgået en aftale i Familieretshuset vedrørende forældremyndigheden,
  • hvis en domstol har afsagt dom vedrørende forældremyndigheden, eller
  • hvis moderen tillægges forældremyndigheden alene i henhold til gældende regler.

Fuld forældremyndighed

Hvis du som forældre har den fulde forældremyndighed over barnet, har du alene ansvaret for barnets økonomiske og personlige forhold. Du behøver derfor ikke indhente samtykke fra den anden forældre vedrørende eksempelvis skoleskift eller bopælsforhold. 

Fuld forældremyndighed har som udgangspunkt intet med samvær at gøre. Samvær besluttes uafhængig af forældremyndighedsspørgsmålet. Der er dog en tendens til, at en udvidet samværsordning – eksempelvis en 7/7-ordning – kræver godt samarbejde mellem forældrene, hvorfor sager, hvor den ene part har fuld forældremyndighed, ofte er lig med, at den anden forælder har en indskrænket samværsordning – eksempelvis en 11/3-ordning.

Hvis du ønsker fuld forældremyndighed over dit barn, er det vigtigt at have en advokat på din side, som kan fremhæve, hvorfor dette vil være for barnets bedste. Du kan ringe ind til os i dag, for en gratis uforpligtende samtale med en af vores erfarne familieretsadvokater.

Fælles forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, skal I blive enige om de store beslutninger i barnets liv. Du kan derfor ikke selv bestemme, at barnet skal skifte skole, uden at du har indhentet samtykke fra den anden forældremyndighedsindehaver.

Hvis der opstår store samarbejdsvanskeligheder, har I mulighed for at få taget den fælles forældremyndighed op til revurdering.

Ved vurdering af hvilken forælder der skal tillægges den fulde forældremyndighed, vil man fortage en vurdering af, hvilken forælder der har de bedste forudsætninger for at varetage barnets interesser. Herunder vil man også foretage en vurdering af, hvilken forældre barnet er mest knyttet til, og hvilken forælder der vil være den bedste til at sikre en fortsat stabil tilknytning til samværsforælderen.

Alt efter barnets alder og modenhed kan man derfor tillægge barnets ønsker vægt ved vurdering af den konkrete sag.

Ingen forældremyndighed

Hvis du som forælder ikke har forældremyndighed over barnet, har du som udgangspunkt fortsat krav på samvær med dit barn.

Du har som forældre uden forældremyndighed også ret til at blive holdt opdateret på, hvordan dit barn har det. Det vil sige, at du har krav på at få udleveret dokumenter fra barnets skole, hvis dette ikke indeholder fortrolige oplysninger.

Ønsker du at få ændret forældremyndigheden over dit barn, så du kan få mere indflydelse på væsentlige beslutninger i dit barns liv, kan du trygt ringe os for en gratis og uforpligtende samtale med en af vores advokater.

Forløbet ved uenighed

Hvis I ikke kan nå til enighed vedrørende forældremyndigheden over barnet, kan I få hjælp ved Familieretshuset. I vil i langt de fleste tilfælde blive indkaldt til et møde, hvor man vil forsøge at finde frem til en fornuftig løsning for begge forældre og ikke mindst for barnet.

Hvis I ikke kan opnå enighed, indbringer Familieretshuset sagen om forældremyndighed for Familieretten. Familieretshuset kan ikke træffe endelig afgørelse om Forældremyndighed. I Familieretten vil en dommer vil vurdere, hvilken løsning er bedst for barnet. Domstolene vil altid dømme ud fra, hvad,  de mener, er for barnets bedste, og barnets egen mening vil derfor ofte blive tillagt vægt. Jo ældre og mere modent barnet er, jo større vægt vil barnets eget ønske blive tillagt.

Hvis I ikke kan blive enige om fastsættelsen af forældremyndigheden over jeres fælles barn, har du ret til advokatbistand ved sagens behandling i familieretten. Du kan derfor kontakte en af vore advokater, som kan bistå dig i din konkrete sag.